Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
skinnerqsuy

Zak?adanie Witryny Sieciowej- Czy Warto Wzi?? Si? Za To Indywidualnie, Czy Mo?e Lepiej Zleci? To Specjalistom?

W trakcie ostatnich kilku lat zaobserwowa? mo?emy naprawd? wyra?ny rozrost umiej?tno?ci spo?ecze?stwa, je?eli chodzi o zagadnienia zwi?zane z Internetem. ?atwiejszy jest tak?e dost?p do przydatnych narz?dzi. Czym to poskutkowa?o? Par? lat temu ma?o kto móg? si? pochwali?, ?e potrafi stworzy? internetow? witryn?. W czasach obecnych ka?dy cho?by ?rednio zaawansowany u?ytkownik potrafi zbudowa? fachowo wygl?daj?cy serwis, nawet je?eli nie zna j?zyków programowania. Jednak czy rzeczywi?cie to, ?e witryny potrafimy robi? sami zawsze jest w?a?ciwie? Czy przedsi?biorstwo, które trudni si? tworzeniem witryn internetowych fachowo nie jest wyj?ciem korzystniejszym i bardziej rozwa?nym? By znale?? odpowiedzi na te pytania, musimy przeanalizowa? par? rzeczy...


more...


Kwestia numer jeden: okre?lenie bud?etuTak w zasadzie nasze dywagacje wyj?? trzeba od tego, jakimi ?rodkami operujemy. W momencie gdy nasz bud?et jest nieograniczony, to nie ma co si? waha? warto wtedy zdecydowa? si? na wspó?prac? z fachow? firm?. W znacznej wi?kszo?? przypadków jednak nie posiadamy takiego. Warto wi?c ju? na tym etapie podda? dok?adnej analizie to, ile jeste?my w stanie wyda?, a tym samym na jak dobrego webmastera mo?emy sobie pozwoli?. Na tym etapie trzeba zachowa? du?o czujno?ci, bowiem natrafi? mo?na tutaj na ?profesjonalistów?, którzy w rzeczywisto?ci ma?o co potrafi?. Mo?e si? wi?c okaza?, ?e oddamy projekt do realizacji komu?, kto ma nawet mniejsz? wiedz? od naszej, a tego typu posuni?cie na pewno nie jest w?a?ciwe. Powiedzmy bez ogródek- za dobrego specjalist? trzeba dobrze zap?aci?.

Przeznaczenie witrynyPowinni?my rozumie? ju?, ?e budowanie witryn www zwi?zane jest z poniesieniem pewnych ?rodków gotówkowych, czasem nawet bardzo du?ych. Teraz nast?pna kwestia. Chodzi o to, by odpowiedzie? sobie na pytanie- jak bardzo profesjonalna musi by? budowana stronka? Kto i w jakim nat??eniu b?dzie j? odwiedza?? Czy robimy stron? na której b?d? przebywa?y setki osób ka?dego dnia, czy my?limy raczej o skromnym, prywatnym portaliku. W pewnych przypadkach strona nie musi by? idealna, a ewentualne niedoci?gni?cia s? akceptowalne. Czasem jednak wszystko musi by? zrealizowane perfekcyjnie. Takim przyk?adem jest mi?dzy innymi sklep www. Je?li co? by nie dzia?a?o, u klienta mog? pojawi? si? jakie? obawy, a to z ca?kowit? pewno?ci? by?oby bardzo niepo??dane dla nas, jako w?a?cicieli.

Zastanów si? na czym si? znaszOstatnia rzecz, nad któr? wypada?oby si? pochyli? to mówi?c krótko posiadane umiej?tno?ci. Pomin?? nale?a?oby w tym przypadku skrajny przypadek czyli te osoby, które znaj? PHP. Ale pewnych sytuacjach i tutaj warto odda? realizacj? portalu ?na zewn?trz?. Bo przecie? nie musi by? wcale tak, ?e nasz pomys? jest najlepszy, kto? mo?e mie? fajniejsze podej?cie, wykorzystywa? mo?e najnowsze rozwi?zania itd. Tak czy siak, warto zastanowi? si? nad tym, co si? umie i odpowiedzie? sobie na pytanie: czy jestem pewien, ?e b?d? w stanie sam si? tego podj???

Jak zatem odpowiedzie? na tytu?owe pytanie? Z pewno?ci? nie jest to jednoznaczne. Do ka?dego przypadku trzeba podej?? w sposób indywidualny, wzi?? pod uwag? rodzaj przedsi?wzi?cia, zasobno?? portfela, umiej?tno?ci i tak naprawd? jeszcze szereg innych aspektów. Dopiero po tak przeprowadzonych rozwa?aniach mo?emy sobie odpowiedzie?, czy zrobimy stron? sami, czy sensowniej b?dzie stworzenie strony komu? zleci?.
Czytaj wi?cej http://www.wbay.com/story/25125557/best-web-design-services-rankings-issued-by-bestwebdesignagenciescom-for-april-2014

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl